roasted eggplant, tomato, mozzarella fresca, basil